Kandidater til Friluftslivsprisen

Invitasjon til å foreslå kandidater 2019

Den Norske Friluftslivsprisen ble etablert i 1995 og er den viktigste anerkjennelsen innen norsk friluftsliv. Prisen tildeles av organisasjonen Norsk Friluftsliv og ‘Friluftsliv for alle.’

Friluftslivsprisen deles forutsetningsvis ut hvert år. Dersom kandidatens virke oppfyller kriteriene for prisen, men utmerker seg spesielt ut over dette – ved mangeårig og dedikert innsats, og et arbeid som har satt tydelige spor etter seg, kan juryen velge å tildele Den norske friluftslivsprisens hederspris. Hedersprisen kan tildeles i stedet for Friluftlivsprisen eller i tillegg til denne.

Juryen består av Dag Kaas (leder), fylkesmann Lars Sponheim, avd.dir. i Miljødirektoratet, Berit Lein, stortingsrepresentantene Jan Bøhler, Ingjerd Schou og Arne Nævra (naturfotograf), samt

programskaper i NRK/TV Trond Berg og Kjell Haugen som representant for ‘Friluftsliv for alle’.

Verdige kandidater

Noen har i større grad enn andre sett betydning av å ta vare på og å tilrettelegge for aktivt friluftsliv – i pakt med firluftlivets gode verdier. De har gått foran som tilretteleggere, veiledere og forbilder. Andre evner å formidle naturens vare og fine stemninger og dens storslagenhet gjennom ord og bilder, som kan gi en bredere forståelse for skaperverkets mangfold og oppmuntre til økt bruk av naturen – med sunn nysgjerrighet, forståelse og respekt for naturens verdier. Det er bl.a. slike foregangsmennesker og også organisasjoner vi ønsker å hedre med Den norske Friluftslivsprisen.

Forslag må inneholde følgende opplysninger om kandidaten:

Forslag på kandidater sendes til juryens sekretær innen tirsdag 30. april:

Arne D. Danielsen, Kallerudvegen 8 B, 2815 Gjøvik – arnedd@online.no. Telefon: 90 15 42 14

Det foretas én tildeling pr. år til én prisvinner – eller til flere som da eventuelt deler prisen for innsats innenfor samme virkeområde. Det kan være flere kvalifiserte kandidater. Dersom velbegrunnede forslag ikke når opp det ene året, oppfordrer vi gjerne til at kandidaten foreslås igjen senere. Forslaget må da sendes inn på nytt og eventuelt med nye / ytterligere opplysninger om kandidaten.

Prisen overrekkes under festivalen ‘Friluftslivs for alle’ på Stenberg friluftsmuseum i Vestre Toten søndag 1. september. Vinneren med ledsager eller representant(er) for vinneren (dersom prisvinner er en organisasjon) inviteres til festivalen med festmiddag og gratis reise og opphold fra fredag til søndag.

Oslo, 01. mars 2019

Dag Kaas, juryleder

Program 2018

Følg med her

Friluftslivets uke 2018

2.-9. september 2018 Friluftslivsaktiviteter hele uka. Frivillige lag og foreninger innenfor friluftsliv ønskes velkommen til å legge sine turer og arrangementer til denne uka. Festivalen samarbeider gjerne for et bredt og variert program.

Litt om festivalen 2017

Seminar, Skogens magi, Minneparken, Nattinaturen, Aktivitetsdag med prisutdelinger, Friluftslivets uke